قانون مدنی

قسم در قانون مدنی

  کتاب پنجم – در قسم ماده ۱۳۲۵ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. ماده ۱۳۲۶ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد …

قسم در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

اماره در قانون مدنی

                                                                                                                                                                                                               . کتاب چهارم – در امارات ماده ۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۲ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ …

اماره در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

شهادت در قانون مدنی

  کتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت ماده ۱۳۰۶ حذف شده است. ماده ۱۳۰۷ حذف شده است. ماده ۱۳۰۸ حذف شده است. ماده ۱۳۰۹ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. …

شهادت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

سند در قانون مدنی

  کتاب دوم – در اسناد ماده ۱۲۸۴ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۵ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶ سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. ماده ۱۲۸۷ اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و …

سند در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

حجر و قیمومیت در قانون مدنی

  کتاب دهم – در حجر و قیمومت فصل اول – در کلیات ماده ۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱– صغار؛ ۲– اشخاص غیررشید؛ ۳– مجانین. ماده ۱۲۰۸ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. ماده ۱۲۰۹ …

حجر و قیمومیت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

نسب درقانون مدنی

کتاب هشتم – در اولاد باب اول – در نسب ماده ۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. ماده ۱۱۵۹ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به …

نسب درقانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

طلاق در قانون مدنی

  فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در کلیات ماده ۱۱۳۳ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ماده ۱۱۳۴ طلاق …

طلاق در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

فسخ نکاح درقانون مدنی

  باب دوم – در انحلال عقد نکاح ماده ۱۱۲۰ عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح ماده ۱۱۲۱ جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل …

فسخ نکاح درقانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

روابط زوجین درقانون مدنی

. فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۲ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. ماده ۱۱۰۳ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۱۱۰۴ زوجین باید در تشیید مبانی …

روابط زوجین درقانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

ازدواج موقت در قانون مدنی

  فصل ششم – در نکاح منقطع ماده ۱۰۷۵ نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. ماده ۱۰۷۶ مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود. ماده ۱۰۷۷ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده …

ازدواج موقت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛