شعر

شعر هفته

ترس از عاشقی و ترانه می ترسیدیم ازبوسه ی بی بهانه می ترسیدیم ازبس که فلک شدیم وخون خندیدیم از شادیِ خودسرانه می ترسیدیم آنقدر که زیرِ چکمه ها گل دیدیم ازآخرِ هرجوانه می ترسیدیم ازدامِ کنارِ دانه از بس گفتند ازخیره شدن به دانه می ترسیدیم باواژه ی خنده دارِ قرتی بازی از دست …

شعر هفته خواندن بیشتر & raquo؛

قافله سحر

تا مرگِ شب از اثر نیفتاد از خاطره از خبر نیفتاد آتش نشد و به روز سختی بیهوده به خشک و تر نیفتاد نوروز به حُسنِ شعر حافظ از آن حظِ معتبر نیفتاد بافاجعه عاشقانه جنگید از دست ورا سپر نیفتاد اعدامِ ترانه را نخندید درمسلخِ بی هنر نیفتاد تا هجرتِ شب ستاره آورد ازقافله …

قافله سحر خواندن بیشتر & raquo؛

شادباش نوروز

در هر بهار یک شعر عاشقانه هست و در هر نوروز عطر شورانگیز یک تاریخ، این بی بهانه  ی مهربان نوشتان، و روزگارتان شاد باد.       #نوروز #هفت_سین #سرکه #سمنو #سیر #سبزه #سکه #سنجد #سماق  

نوروز

نسیمش وزان است، از مینوی چنان کز شمیمش، جوان می شوی ازاین جشنٍ نوروزِ پیروزِ ما درخشیده آن، مانده از کسروی به شهنامه خواندن بپرداز تا بدانی که بودی کجا می روی جهانی برقصند و شادی کنند دراین جشنِ جامانده از پهلوی دراین گَه ندانی چه ها می کند کمی مهربانی کمی مثنوی خرد ورز …

نوروز خواندن بیشتر & raquo؛