گمرک

نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

٧/١۴٠٠/١۵٨

شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک

استعلام:

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:

١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی

شماره: ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۹   پیوست:   وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۱۶۴)قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی   بخش …

آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی خواندن بیشتر & raquo؛

قانون امورگمرکی

قانون امور گمرکی شماره۵۷۴۴۵/۳۷۳ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۶۴۵۷۲/۴۳۱۷۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه …

قانون امورگمرکی خواندن بیشتر & raquo؛