قانون

قانون پیش فروش ساختمان ها

قانون پیش‌فروش ساختمان ماده۱ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر …

قانون پیش فروش ساختمان ها خواندن بیشتر & raquo؛

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به …

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران خواندن بیشتر & raquo؛

ارث زوج و زوجه

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه ماده۹۴۰- زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند. ماده۹۴۱- سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد ۹۱۳- ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است . ماده۹۴۲- در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه …

ارث زوج و زوجه خواندن بیشتر & raquo؛

وصایا در قانون مدنی

باب اول – در وصایا فصل اول – در کلیات ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی . ماده۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا” تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا …

وصایا در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

اخذ شفعه

قسمت سوم – در اخذ شفعه ماده۸۰۸- هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این …

اخذ شفعه خواندن بیشتر & raquo؛

هبه در قانون مدنی

فصل نوزدهم – در هبه ماده۷۹۵- هبه عقدی است که به موجب آن یکنفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. ماده۷۹۶- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. ماده۷۹۷- …

هبه در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

رهن در قانون مدنی

فصل هیجدهم – در رهن ماده۷۷۱- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. ماده۷۷۲- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله …

رهن در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

کفالت در قانون مدنی

فصل شانزدهم – در کفالت ماده۷۳۴- کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند. ماده۷۳۵- کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود. ماده۷۳۶- در صحت کفالت …

کفالت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

حواله در قاتون مدنی

فصل پانزدهم – در حواله ماده۷۲۴- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند. ماده۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه . ماده۷۲۶- اگر …

حواله در قاتون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛