اجرت المثل

مطالبه ودیعه

  چکیده  موجر مکلف به تادیه ودیعه دریافتی و خسارت تاخیر تادیه وارد بر آن است.   شرح پرونده: خواهان پرونده مدعی است که ملکی را از شخصی اجاره نموده است پس از مضی مدت اجاره بر تمدید آن توافق نموده اند اما اصل اجاره نامه ها در ید موجر مانده است، در پرونده های …

مطالبه ودیعه خواندن بیشتر & raquo؛

اجرت المثل ایام تصرف

وکلای محترم و مع الواسطه خواهان دادخواستی به خواسته: «محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مقدارسهم موکل(سه دانگ) از تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۸ لغایت صدورحکم وکلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله» با این شرح که: «موکل مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ………. بخش ۱۰ تهران می باشد …

اجرت المثل ایام تصرف خواندن بیشتر & raquo؛