دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

استعلام:

در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی

دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟

پاسخ:

براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار دادبر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیستدر حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد.

دکتر احمد محمدی باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١۴٠٠/٠۴/١۵

٧/١۴٠٠/٣٩۶

شماره پرونده٣٩۶١٣٧١۴٠٠ ح

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *