چگونه یک قرارداد اجاره ملک مسکونی تنظیم کنیم؟

 

 

در قدم اول به منظور تنظیم و یا امضای هر قراردادی توصیه می شود به متخصصین امر، یعنی یک حقوق دان مراجعه شود، هیچ گاه یک شخص ولو اینکه خود دارای مدارک معتبر دانشگاهی در دیگر رشته ها باشد، نباید فریفته ی خود گردد و بپندارد هر آنچه را می انگارد و امضاء می کند صواب است، مسائل حقوقی آنقدر پیچیدگی دارد که درصدِ اشتباه در حقوق دان ها هم بالاست؛ اما در خصوص قرارداد اجاره باید شماری از موضوعات ماهوی و موضوعات شکلی موردنظر تنظیم کننده قرارگیرد؛ موضوعات ماهوی خاص هر قرارداد است و پیرامون آن ها باید به صورت خاص صحبت کرد، اما به لحاظ شکلی قرارداد اجاره اگر دارای شرایط زیر باشد، از نقطه نظر تخلیه با مشکل کمتری مواجه خواهد:

۱- تاریخ شروع و انقضاء اجاره مشخص باشد.

۲- قرارداد به امضای دو شاهد برسد.

۳- چک تخلیه اخذ نگردد.

۴- اجاره نامه در دونسخه یا بیشتر تنظیم شود و در قرارداد به این موضوع اشاره شود.

۵- در خصوص نحوه استرداد  وجه پرداختی یا همان پول پیش و همزمانی تخلیه با دریافت وجه مزبور و مسائل مربوط به اثبات ادعا بحث شود.

۶- وجه التزام جهت تاخیر انجام تعهد تعیین گردد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.