قرارداد

تفاوت غبن فاحش و افحش

در عقد بیع، غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر در مواردی عشر قیمت است و فراتر از این مشمول غبن افحش می شود و با شرط سقوط خیار غبن فاحش، غبن افحش ساقط نمی شود. بیع، خیارات، خیار غبن، خیار غبن، خیار غبن فاحش، مصادیق دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲                                                             مورخ: ۲۴/۶/۱۳۹۳ خلاصه جریان پرونده: …

تفاوت غبن فاحش و افحش خواندن بیشتر & raquo؛

نمونه رأی داوری

بدینوسیله در مورخه ۲۸/۰۹/۱۳۹۴  پرونده به تصدی اینجانب امیرپویارشیدی داور معرفی شده توسط احدی از طرفین با موضوع اختلاف بین شرکت ******  به شماره ثبت ****  به نشانی ********** به نمایندگی آقای ******* به عنوان یک طرف ترافع و آقای ****** فرزند ****** به نشانی ********** با نمایندگی آقای ****** به عنوان طرف دیگر ترافع، …

نمونه رأی داوری خواندن بیشتر & raquo؛

قانون مدنی در عقود و معاملات و الزامات

 قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول – در عقود وتعهدات بطورکلی ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد. فصل اول – در اقسام عقود و معاملات ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم ، جائز ، خیاری ، …

قانون مدنی در عقود و معاملات و الزامات خواندن بیشتر & raquo؛