غبن

تفاوت غبن فاحش و افحش

در عقد بیع، غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر در مواردی عشر قیمت است و فراتر از این مشمول غبن افحش می شود و با شرط سقوط خیار غبن فاحش، غبن افحش ساقط نمی شود. بیع، خیارات، خیار غبن، خیار غبن، خیار غبن فاحش، مصادیق دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲                                                             مورخ: ۲۴/۶/۱۳۹۳ خلاصه جریان پرونده: …

تفاوت غبن فاحش و افحش خواندن بیشتر & raquo؛

خیارات و احکام راجعه به آن

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن فقره اول – در خیاراتماده۳۹۶- خیارات از قرار ذیلند: ۱- خیار مجلس . ۲- خیار حیوان. ۳- خیار شرط . ۴- خیار تاخیر ثمن . ۵- خیار رویت و تخلف وصف . ۶- خیار غبن. ۷- خیار عیب . ۸- خیار تدلیس . ۹- خیار …

خیارات و احکام راجعه به آن خواندن بیشتر & raquo؛