سرقفلی

حق کسب و پپیشه

چکیده: سه شخص دولتی دعوایی را به خواسته تخلیه به جهت احداث بنای جدید علیه مستاجرِ دارای حق کسب و پیشه و تجارت یک واحد تجاری مطرح می نمایند، وکیل خواهان ها در جلسه اول ابراز می دارد که با توجه به قانون خاصی که وجود دارد جهت احداث بنای جدید کان لم یکن و …

حق کسب و پپیشه خواندن بیشتر & raquo؛

شرایط ثبوت حق کسب وپیشه

اصولا حق کسب یا پیشه یا تجارت تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد، در اصل قانون مزبور تطابقی با مقررات شرعی ندارد ولی به علت رعایت ملاحظاتی درخصوص احترام به حق مکتسب و حفظ نظم اجتماع حتی بعداز انقلاب هم عملاً اعمال مقررات این قانون تعطیل نشد تا اینکه در سال …

شرایط ثبوت حق کسب وپیشه خواندن بیشتر & raquo؛