نظریه مشورتى در خصوص توقف اجراى رأى داور

١۴٠٠/٠۴/٠۶

٧/١۴٠٠/١١۵

شماره پرونده١١۵١٢٧١۴٠٠ ح

استعلام:

با توجه به مواد ۴٩٠ و ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ در

صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأى داورى غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواى اعتراض به رأى داورى است، صدور قرار توقف اجراى رأى داورى در صلاحیت کدام دادگاه است؟

پاسخ:

در مواردى که موضوع مشمول ماده ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ است، دادگاهی که به دعواى ث اعتراض به رأى داور رسیدگی میکند، عندالاقتضاء با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف منع اجراى رأى داورى را صادر میکند.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *