دعواى اثبات مالکیت در اموال غیرمنقول

نظریه مشورتی: استعلام:

چنانچه براى مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادى خریدارى شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأى به نفع وى صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند ، آیا باهمان رأى اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم له براى اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است  یا اینکه خریدارباید با طرح دعوى الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟

پاسخ:

در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعواى اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت نشده را به استناد سندعادى خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وى صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی دریافت کرده است، رأى اثبات مالکیت فقط میتواند مستند دعواى الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و وبا حکم مذکور صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط فروشنده امکان پذیر نیستتحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١۴٠٠/٠۴/١٢

٧/١۴٠٠/٢٧٢

شماره پرونده٢٧٢۵٩١۴٠٠ ح

پى نوشت

اگر مالکیت شخصی بر ملک ثبت نشده ای ثابت شد و بعدها شخصی دیگر یا همان مالک اولیه، موفق به اخذ سند براى ملک مزبور گردید، دعواى الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت قانونی است و باید بررسى شود او از چه طریق موفق به اخذ سند شده و حسب مورد نسبت به ابطال سند یا اخذ خسارت اقدام گردد.

امیرپویا رشیدی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *