مدارس غیردولتی

آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف

ماده۱-در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف-قانون: قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی-مصوب۱۳۹۵-.

ب-استقرار: تاسیس، راه اندازی و تغییر محل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضای مناسب و موردنیاز مناطق و محلات مختلف منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگی با شهرداری محل و طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

پ-محلات: مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنینش خود را اهل آن می دانند و دارای محدوده معین است. حدود محلات شهر تابع تقسیمات شهرداری است.

ت-مناطق: محدوده هایی که در شهرهای از به هم پیوستن چند محله، تشکیل می شود و همچنین روستاهای موضوع تبصره(۲) ماده(۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها-مصوب ۱۳۸۴-.

ث-شورای سیاست گذاری: شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده(۳)قانون.

ج-شورای نظارت: حسب مورد شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه موضوع ماده(۳) قانون.

چ-مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری ارائه می کند و ماهیت غیرتجاری دارد.

ح-موسس: شخص حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل قانونی، اجازه تاسیس مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی را دریافت می کند.

خ-مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی یا کسب مهارت های فنی و حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می کند و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای، کار و دانش و آموزشگاه اختلالات یادگیری، پژوهش سرا دانش آموزی، مرکز آزمون و مرکز مطالعه.

د-مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره می شود و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره.

تبصره-تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش دبستانی(به استناد مصوبه(۴۲۲) شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ و مصوبه جلسه (۶۹۹) شورای عالی آموزش و پرورش-مصوب۱۳۸۲-)، وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب دوره های فراگیری مهارت های آموزشی شغلی به استناد ماده (۵) مصوبه(۴۸۳) شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۱۱۱)قانون کار-مصوب ۱۳۶۹- و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

ماده۲-تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و صدور مجوز استقرار آنها، به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تایید نهایی آن با شورای نظارت استان است.

تبصره۱-در صورت اعتراض موسسان در این خصوص، موضوع در شورای نظارت بالاتر قابل طرح و رسیدگی است.

تبصره۲-شعاع دسترسی و حد فاصل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با یکدیگر و با مدارس دولتی، بر اساس دوره های تحصیلی و جنسیت دانش آموزان و سایر موارد مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای سیاست گذاری تهیه و تصویب و به تایید وزیر آموزش و پرورش می رسد.

ماده۳-استقرار مدارس و مراکز آموزشی و غیردولتی در معابر و بن بست های با عرض کمتر از هشت متر و در بن بست های با طول بیش از سی متر ممنوع است.

ماده۴-استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای(عرصه و اعیان)دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیر مسکونی با رعایت بند (ب) ماده(۱) این آیین نامه دصورت می گیرد.

ماده۵-اماکن(عرصه و اعیان) در اختیار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ساعات آموزشی باید صرفاً جهت استفاده دانش آموزان مدارس یا ثبت نام شدگان مراکز و مطابق با مجوز اخذ شده مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده۶-بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تایید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت ضوابط طراحی فضاهای آموزشی(برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)موضوع بخشنامه شماره ۵۷۶۷۴۹/۹۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررات ملی ساختمان بر عهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع است.

ماده۷-تهیه نقشه های مورد نیاز موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بر عهده موسسان و تایید و نظارت و انطباق آنها با نقشه های ارائه شده همانند مدارس دولتی با رعایت ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است. این نقشه ها مبنای صدور مجوز احداث بنا بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا(پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی توسط شهرداری های کشور با رعایت ماده(۱۹)قانون خواهد بود.

ماده۸-استقرار همزمان مدارس با دوره های تحصیلی مختلف در یک ساختمان با درب ورودی، حیاط، راهرو و سرویس بهداشتی مشترک ممنوع است.

تبصره۱-تشکیل دوره پیش دبستانی به عنوان ضمیمه صرفاً در مدارس غیردولتی دوره ابتدایی مجاز است و تشکیل پایه یا دوره تحصیلی ضمیمه در سایر دوره های تحصیلی مجاز نیست.

تبصره۲-راه اندازی مرکز آموزشی توسط موسسان مراکز در نوبت خالی مدارس غیردولتی درصورت همسان بودن جنسیت ثبت نام شدگان، با اخذ مجوز از شورای نظارت (حسب مورد) مجاز است.

ماده۹-برگزاری کلاس های تقویتی، تجدیدی، آمادگی کنکور و زبان های خارجی با دریافت وجه یا شهریه ( به جز فعالیت های فوق برنامه که بر اساس مقررات در مدارس دولتی و صرفاً برای دانش آموزان همان مدرسه انجام می شود) در نوبت خالی مدارس دولتی صرفاً با اخذ مجوز از شورای نظارت(حسب مورد) و با اخذ هزینه در چهارچوب ضوابط و مقررات برای موسسین مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مجاز است.

ماده۱۰-استقرار آموزشگاه زبان خارجی و آموزشگاه علمی آزاد در یک فضای مشترک در دوره تحصیلی و جنسیت همسان به شرط تفکیک روزها یا نوبت صبح و عصر مجاز است.

ماده۱۱-اعتبار تاییدیه های اخذ شده موضوع ماده(۶)این آیین نامه، برای بناهای استیجاری چهار سال، بناهای خریداری شده شش سال و بناهای احداثی ده سال است. ادامه فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منوط به دریافت تاییدیه مجدد از ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.

تبصره-در موارد فوق چنانچه حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و طوفان رخ دهد، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات تابع، ملزم به بررسی مجدد در صدور تاییدیه استحکام بنا هستند.

ماده۱۲-موسسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تاسیس و راه اندازی مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اقدام کرده اند، مکلفند ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شرایط استحکام بنای مدرسه یا مرکز خود را با ادامه فعالیت آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده۱۳-از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف موضوع تصمیم نامه شماره ۵۷۸۳۹/۴۲۸۱۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ لغو می شود.

                                                                              معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *