صوراسرافیل

قافله سحر

تا مرگِ شب از اثر نیفتاد از خاطره از خبر نیفتاد آتش نشد و به روز سختی بیهوده به خشک و تر نیفتاد نوروز به حُسنِ شعر حافظ از آن حظِ معتبر نیفتاد بافاجعه عاشقانه جنگید از دست ورا سپر نیفتاد اعدامِ ترانه را نخندید درمسلخِ بی هنر نیفتاد تا هجرتِ شب ستاره آورد ازقافله …

قافله سحر خواندن بیشتر & raquo؛

قدمی به سوی دموکراسی

  به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد سالیانی است که در جامعه ایرانی تمایل به دموکراسی خواهی هویدا شده و اغلب شخصیت ها و حتی مراجع حکومتی نیز، تمایل به این سیاق از زندگی جمعی پیدا کرده اند، صرف نظر از اینکه ما تعریفی صحیح از دموکراسی داریم یا خیر، این …

قدمی به سوی دموکراسی خواندن بیشتر & raquo؛