مستاجر

اجاره در قانون مدنی

  فصل چهارم – در اجاره ماده۴۶۶- اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. ماده۴۶۷- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد. مبحث اول – در اجاره اشیاء ماده۴۶۸- در اجاره …

اجاره در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

شرایط ثبوت حق کسب وپیشه

اصولا حق کسب یا پیشه یا تجارت تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد، در اصل قانون مزبور تطابقی با مقررات شرعی ندارد ولی به علت رعایت ملاحظاتی درخصوص احترام به حق مکتسب و حفظ نظم اجتماع حتی بعداز انقلاب هم عملاً اعمال مقررات این قانون تعطیل نشد تا اینکه در سال …

شرایط ثبوت حق کسب وپیشه خواندن بیشتر & raquo؛