رای وحدت رویه شماره ۷۶۶-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۰۳۶۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                                ۸/۳/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور-ابراهیم ابراهیمی

 

 

 

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ی وحدت رویه ی ردیف ۹۶/۵۷ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده ی محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه ی شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۶-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه ی اجرای مقررات تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجرا شدن (۱/۲/۱۳۹۲)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می گردد:

الف- به دلالت محتویات پرونده ی کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه ی هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ی ۰۰۰۴۶-۵/۵/۱۳۹۳ درباره ی اتهام آقای هادی…… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه ی هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ی ۳۳۲-۱۶/۱۰/۱۳۹۳ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه ی دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه ی هم عرض طی دادنامه ی ۱۸۶-۱۲/۱/۱۳۹۴ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۵۵۰،۵۴۹،۴۸۴ و تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال و مابه التفاوت آن تا سقف دیه ی مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نماینده ی حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ی هفتم، طی دادنامه ی ۲۰۰۰۲۲-۲۰/۲/۱۳۹۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده اند:

«فرجام خواهی صندوق تامین خسارت های بدنی به آن قسمت از دادنامه ی فرجام خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه…… مورخه ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ می باشد مورد از شمول تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه ی فرجام خواسته در قسمت محکومیت فرجام خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تامین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ی ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض محول می گردد…»

ب- برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود…. از اتهام قتل عمدی خانم سیمین…….. تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارالیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه ی دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ی ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد گرده است. از این دادنامه فرجام خواهی شده و شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ی ۳۰۶-۳/۴/۱۳۹۵ چنین رای داده است:

«فرجام خواهی…… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین…… نسبت به دادنامه ی ۳۵۴-۲۲/۱/۱۳۹۴ شعبه ی دوم دادگاه کیفری تهران وارد می باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۱  قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم قرار داده است…. علیهذا به استناد بند ۲ شق ب ماده ی ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکوم علیهم نسبت به مابه التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می شود.»

که شعبه ی دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ی ۳۲۹-۳۰/۹/۱۳۹۵ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۸/۷/۱۳۹۰ می باشد و بر اساس ماده ی ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام خواهی در شعبه ی چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ی ۶۲۵-۲۶/۱۱/۱۳۹۵ منتهی گردیده:

«فرجام خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین…… نسبت دادنامه ی شعبه ی اول [شعبه ی دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رای به بی حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ی ماده ی ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می دانند داده شده» وارد و موجه می باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی شود. ثانیاً قاعده ی عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن فیه اجرای مفاد تبصره ی ماده ی ۵۵۱ هیچ گونه تشدید نسبت به محکوم علیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می باشد. علیهذا به استناد شق۴ از بند ب ماده ی ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه ی فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم عرض اعاده می شود.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیات محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه های صدرالاشعار در نحوه ی اجرای مقررات تبصره ی ذیل ماده ی ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱/۲/۱۳۹۲) به وقوع پیوسته و مجنی علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه ی مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده اند، لذا مستنداً به ماده ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۸۶/۵۴ هیات عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه ی جلسه ی امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله ی موضوع از ذکر دادنامه های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبه ی هفتم و دادنامه ی شعبه ی سی و دوم در مشابهت رای با شعبه ی چهل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری-معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع بر این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ماسبق می شود یا نه؟ شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز تسری پیدا می کند به شرطی که پرونده های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی، اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد: «اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می بود و می خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در ما نحن فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را، ثالثاً تحمیل هزینه های مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون به صندوق تامین خسارت های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تاسیس نشده به او تحمیل می کنیم خسارت های مربوط به قبل از تاسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می شود، با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تایید می کنم.»

ج: رای وحدت رویه شماره ۷۶۶-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد، بنابر این رای شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *