پیش فروش آپارتمان

نکته های قابل توجه در پیش خرید کردن آپارتمان

  امروزه پیش خرید کردن آپارتمان منشاء بسیاری از دعاوی گردیده و چه بسیار مردمانی که یا ماحصل یک عمر خود را از دست داده اند و یا اینکه با انعقاد قراردادهایی ناکارآمد، موجب وارد آمدن ضرری ناروا بر خود گردیده اند، مع الوصف بهتر است کسانی که قصد پیش خرید آپارتمان را دارند نکات …

نکته های قابل توجه در پیش خرید کردن آپارتمان خواندن بیشتر & raquo؛

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده

گردشکار: خواهان مبلغ چهل و سه میلیون ریال را به عنوان  وجه التزام قراردادی ۴۶ روز تأخیردر تحویل یک واحد آپارتمانی از دونفرخواندگان پرونده که پیش فروشندگان آن واحد بوده اند مطالبه می کند، افزون بر آن خواستارمحکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه آن مبلغ وجه التزام هم می شوند،  خواندگان در جلسه دادرسی دفاع می …

تأخیر در تحویل آپارتمان پیش فروش شده خواندن بیشتر & raquo؛