واخواهی

در واخواهی اصل بر عدم آگاهی است

      شرح پرونده: خواهان بدوی بواسطه دادخواست تقدیمی وجهی را از خوانده مطالبه می کند، جلسه دادرسی تعیین و وقت دادرسی به نشانی طرفین ابلاغ قانونی می گردد، در جلسه دادرسی خوانده حضور نیافته و نمی تواند از خویش دفاع کند لذا دادگاه به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:   …

در واخواهی اصل بر عدم آگاهی است خواندن بیشتر & raquo؛

مواعد در آیین دادرسی مدنی

در دادرسی های مدنی یکی از مهمترین اقدامات شکلی که عدم توجه به آن ها، به طور جدی موجب به خطر افتادن موقعیت متداعیین دعوا می گردد، مواعد است، موعد در دادرسی مدنی عبارت است از مدت زمانی که شخص در طول آن مجاز و یا مکلف به انجام دادن عملی خاص است، چه این …

مواعد در آیین دادرسی مدنی خواندن بیشتر & raquo؛