مهلت تجدیدنظرخواهی

مواعد در آیین دادرسی مدنی

در دادرسی های مدنی یکی از مهمترین اقدامات شکلی که عدم توجه به آن ها، به طور جدی موجب به خطر افتادن موقعیت متداعیین دعوا می گردد، مواعد است، موعد در دادرسی مدنی عبارت است از مدت زمانی که شخص در طول آن مجاز و یا مکلف به انجام دادن عملی خاص است، چه این …

مواعد در آیین دادرسی مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

مهلت تجدیدنظرخواهی پس از ابلاغ به وکیل

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد یکی از مهمترین موضوعاتی که در دادرسی حقوقی کشور ما، از پیچیدگی بسیار برخوردار است و هنوز بسیاری از ویژگی های آن حتی برای متخصصین روشن نشده است بحث نحوه دخالت وکیل دادگستری است. علت این امر به عقیده بنده تشابه اسمی این نهاد با …

مهلت تجدیدنظرخواهی پس از ابلاغ به وکیل خواندن بیشتر & raquo؛