شرکت

مالیات تجدید ارزیابی

شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره(۱) ماده(۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم-مصوب۱۳۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره ۵۴/۱۴۹۰۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

مالیات تجدید ارزیابی خواندن بیشتر & raquo؛

شرکت در قانون مدنی

فصل هشتم – در شرکت مبحث اول – در احکام شرکتماده۵۷۱- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه. ماده۵۷۲- شرکت اختیاری است یا قهری . ماده۵۷۳- شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا …

شرکت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛