شراکت

شرکت در قانون مدنی

فصل هشتم – در شرکت مبحث اول – در احکام شرکتماده۵۷۱- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه. ماده۵۷۲- شرکت اختیاری است یا قهری . ماده۵۷۳- شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا …

شرکت در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

مضاربه در قانون مدنی

فصل ششم- در مضاربه ماده۵۴۶- مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود. ماده۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد. ماده۵۴۸- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع …

مضاربه در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛