حق کسب و پیشه

حق کسب و پپیشه

چکیده: سه شخص دولتی دعوایی را به خواسته تخلیه به جهت احداث بنای جدید علیه مستاجرِ دارای حق کسب و پیشه و تجارت یک واحد تجاری مطرح می نمایند، وکیل خواهان ها در جلسه اول ابراز می دارد که با توجه به قانون خاصی که وجود دارد جهت احداث بنای جدید کان لم یکن و …

حق کسب و پپیشه خواندن بیشتر & raquo؛

صدور اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه

چکیده: رای تخلیه عین مستاجره ای که تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است، صادر می گردد، قبل از تودیع مبلغ حق مزبور دادگاه اجراییه صادر می نماید، بعد از مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبلغ مقرر به حساب دادگستری واریز می گردد و پرونده اجرایی تشکیل می شود، متعاقب …

صدور اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه خواندن بیشتر & raquo؛