تعهدات امین

عاریه در قانون مدنی

قانون مدنی قسمت پنجمفصل دهم – در عاریه ماده۶۳۵- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا” منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. ماده۶۳۶- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می …

عاریه در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛

ودیعه در قانون مدنی

فصل نهم – در ودیعه مبحث اول- در کلیاتماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. ماده۶۰۸- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد. ماده۶۰۹- کسی …

ودیعه در قانون مدنی خواندن بیشتر & raquo؛